• Bridgeclub Pieterman

Statuten & Reglementen BC Pieterman

Ondergetekenden,
1. Leplat Andre,
2. Devos Jan,
3. Geivers Jo,
allen van de Belgische nationaliteit, zijn overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten waarvan zij de statuten vaststellen als volgt:

A. Algemene Gegevens.

Art. 1: De vereniging draagt de naam “Bridgeclub Pieterman Leuven”, afgekort “Pieterman”. Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te Leuven, in de Leopold-1 straat 19, en ze ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Leuven.

Art. 2: De vereniging stelt zich tot doel bridge en andere denksporten te beoefenen en te bevorderen, zowel kwantitatief als kwalitatief, zonder ideologische, sociale of financiële discriminatie.

Art. 3: De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

B. Lidmaatschap.

Art. 4: Het getal der werkende leden is onbeperkt doch mag niet minder bedragen dan drie. Tot de vereniging kan als werkend lid toetreden al wie door de raad van bestuur wordt aanvaard. De raad van bestuur kan ook andere leden tot de vereniging toelaten, met name steunende leden en ereleden. Deze hebben dezelfde rechten als de werkende leden, doch zijn niet verkiesbaar in de raad van bestuur.

Art. 5: De jaarlijkse bijdrage van de werkende leden bedraagt ten hoogste 250 € en het bedrag ervan wordt door de raad van bestuur vastgesteld.

Art. 6: Elk werkend lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. De weigering om de bijdrage te betalen wordt als ontslagneming aanzien. Een werkend lid kan slechts door de Algemene Vergadering worden uitgesloten, conform artikel 12 van de Wet van 27 juni 1921.

Art. 7: Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane giften of schenkingen.

Art. 8: Werkende leden hebben, behalve in de rechten voorzien door de wet, recht op verkiesbaarheid in de raad van bestuur.

C. De Raad van Bestuur

Art.9: De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste drie leden, werkend lid van de vereniging. Hun verantwoordelijkheid is beperkt tot het mandaat dat zij ontvingen. Alle werkende leden zijn verkiesbaar in de raad van bestuur

Art. 10: Bestuurders worden benoemd voor een termijn van twee jaar en zijn ten allen tijde afzetbaar door de Algemene Vergadering.

Art. 11: De raad kiest onder zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, en, zo daartoe aanleiding bestaat, andere functies.

Art. 12: De raad van bestuur vertegenwoordigt en verbindt de vereniging in alle gerechtelijke handelingen. Zij kan alle handelingen van bestuur en beschikking stellen voor zover zij niet door de wet of de statuten bij uitsluiting aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden. Ten aanzien van derden is de vereniging slechts gebonden door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders.. De raad van bestuur mag zijn bevoegdheden overdragen aan één of meerdere bestuurders voor handelingen van dagelijks bestuur

Art. 13: De raad van bestuur heeft de bevoegdheid een huishoudelijk reglement op te stellen

D. Algemene Vergadering.

Art. 14: De A.V. is samengesteld uit alle werkende leden en is bevoegd voor de punten bepaald in art. 4 en 12 van de wet. Zij vergadert minstens éénmaal per jaar. De wijze van oproeping en de werking van de A.V. zijn geregeld volgens art. 5 tot 8, 12, 20 e.v. van de wet.

Art. 15: De werkende leden kunnen zich door een ander werkend lid laten vertegenwoordigen op de A.V. mits geschreven volmacht. Een lid kan slechts één ander lid vertegenwoordigen. De beslissingen van de A.V. zijn rechtsgeldig welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden is, behalve voor de gevallen waar de wet een quorum vereist. De besluiten van de A.V. worden ter kennis gebracht aan de werkende leden en de belanghebbenden via de geëigende kanalen van de club.

Art. 16: Het verenigingsjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december. Het eerste werkingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december 92. De raad van bestuur legt jaarlijks in het eerste trimester van het kalenderjaar de rekeningen en de begroting voor aan de A.V. en doet verantwoording over het beleid in het afgelopen jaar.

Art. 17: Bij ontbinding van de vereniging zal het vermogen worden overgedragen aan een vereniging of verenigingen waarvan het doel het meeste overeenstemt met dat van de huidige vereniging, dit op beslissing van de A.V.. Bij ontstentenis van zulk een beslissing wordt het vermogen overgedragen aan de Vlaamse Bridgeliga.

Art. 18: De wet van 27 juni 1921 is van toepassing op al wat niet uitdrukkelijk in deze statuten wordt geregeld.

Aldus opgemaakt in 3 exemplaren en aangenomen op de stichtingsvergadering op 29 januari 92 te Leuven.

Get.:

Andre Leplat, Jean Devos, Jo Geivers

 

Bridgeclub Loon
Bridgeclub Pieterman
Bridge to the next generation. – Uw plezier. – Onze Missie
Contact

Lokaal BC Pieterman
Brusselsestraat 61
3000 Leuven

GSM Nr° 0477/80.88.23

Rekening
IBAN : BE51 0011 0612 6362
BIC : GEBABEBB

Ondernemingsnr.: BE0448590455